NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków

Nowy oddział

Przedszkole Nanulak realizuje projekt Nowy oddział – Nowe Nanulaki z szansą na lepszy rozwój współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 06.2017 roku do 08.2018 roku, w tym:

  • wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.)
  • zapewnienie opieki/edukacji i wyżywienia dzieci (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.)
  • zajęcia dodatkowe i terapeutyczne (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.)
  • dokształcanie nauczyciela (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.)
CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest zwiększenie o 25 liczby miejsc edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Krakowa i okolic o zajęcia z zakresu terapii mowy, sensomotoryki, integracji sensorycznej oraz dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami dodatkowo z zakresu terapii indywidualnej, a także zwiększenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wsparciem objętych zostanie 25-tka dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 3-ka z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz 1 nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Efektem projektu będzie podniesienie odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz zwiększenie ich szans edukacyjnych i wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego. Dodatkowo podniesione zostaną kwalifikacje kadry przedszkola w zakresie pedagogiki specjalnej, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć dodatkowych po realizacji projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 484 591,25 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków europejskich – 411 902,56 zł
  • wkład własny – 72 688,69 zł

W sprawie zapisów do nowego oddziału, prosimy kontaktować się z numerem: +48 500 343 975


© nunurs NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków