NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków

Czynniki mające wpływ na przebieg procesu adaptacji dziecka do przedszkola

Pójście dziecka do przedszkola i rozpoczęcie nowego etapu w życiu dziecka wiąże się z ogromnym przeżyciem. Moment rozpoczęcia wychowania przedszkolnego przez dziecko przeżywają zarówno rodzice, nauczyciele, ale przede wszystkim najmłodsi, bo to właśnie dziecko wkracza w nowe, nieznane środowisko, zupełnie odmienne od tego, w jakim wcześniej przebywało. Wszystkim zależy na tym, by dziecko prawidłowo i bez większych problemów przystosowało się do nowych warunków. Proces adaptacji do przedszkola nie jest jednak sprawą prostą i bywa, że trwa dłuższy czas. Niektóre dzieci bardzo szybko przystosowują się do warunków przedszkolnych i funkcjonowania w grupie rówieśniczej, a inne potrzebują znacznie więcej czasu. Na proces adaptacji wpływ mają różne czynniki, zarówno ułatwiające jak i utrudniające jego przebieg.

Dla wielu dzieci rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to również nawiązanie pierwszych kontaktów z dużą grupą. Od tego momentu dziecko rozpoczyna funkcjonowanie już nie tylko w środowisku rodzinnym, ale również instytucjonalnym to znaczące zmiany dotychczasowego trybu życia dziecka. Jakość kontaktów, które nawiąże dziecko z nową grupą ma ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie w różnego rodzaju środowiskach. To wszystko bardzo często wiąże się ze zwiększeniem napięcia emocjonalnego, a tym samym wpływa na przebieg procesu przystosowania się dziecka do warunków przedszkolnych.

Wkraczając do przedszkola staje się częścią grupy dlatego też często ma trudności w przestrzeganiu ustalonych reguł oraz spełniania wymagań środowiska przedszkolnego. Dopiero z czasem tworzą się więzi między grupą i dziecko nabiera przynależności do grupy przedszkolnej. Dziecko, które wkracza w środowisko przedszkolne często ma trudności w wykonywaniu niektórych czynności samoobsługowych i potrzebuje pomocy dorosłych. Aby dziecko mogło czuć się bezpieczne i niezależne w środowisku przedszkolnym rodzice powinni zwrócić uwagę na wyrabianie samodzielności ,co sprawi u niego większe poczucie bezpieczeństwa. Utrudnieniem w procesie adaptacji może być poziom rozwoju mowy małego dziecka, który często jest barierą w werbalnym porozumiewaniu się małego dziecka z innymi. Jednak zadaniem nauczyciela jest poznanie „języka” dziecka aby czuło się bezpiecznie w nowym środowisku jakim jest dla niego przedszkole.

Dziecko również ma trudność w rozumieniu pojęcia czasu. Czas dla dziecka ma zupełnie inny wymiar niż dla dorosłego. Godziny spędzone przez najmłodszych w przedszkolu często wypełnione są obawą, czy rodzic na pewno przyjdzie po dziecko do przedszkola, co znacznie może utrudniać proces adaptacyjny.

Reasumując, jest wiele niekorzystnych czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na przebieg procesu adaptacji małego dziecka do warunków przedszkolnych. Ważne jest, by podejmować trud i próbować przezwyciężać zaistniałe trudności.

Barbara Udziela
Przedszkole Publiczne NANULAK

© nunurs NANULAK | Przedszkole Publiczne | Kraków